Definities

Algemene voorwaarden Noor Tanger 

1. Noor Tanger, gevestigd te Asten onder KvK nr. 59138017

2. Klant: degene met wie Noor Tanger een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Noor Tanger en klant samen.

4. Klant: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid Algemene Voowaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Noor Tanger.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Akkoordverklaring

1. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt bij insturen van het intake formulier aan de klant ter beschikking gesteld. Deze Algemene Voorwaarden worden eveneens gepubliceerd op de website van Noor Tanger https://www.Lupinehof.com

2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig in kracht blijven. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Aard van de overeenkomst

(Revalidatie) training:

1. De eigenaar zal het paard bij Noor Tanger in stalling zetten.

2. Noor Tanger stelt verblijf, (revalidatie-)training en verzorging van het paard aan de klant ter beschikking.

3. De verzorging van het paard omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het paard, eventuele( revalidatie) training en dagelijks toezicht.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Noor Tanger en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk een schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De overeenkomst gaat in op het moment dat het paard door de klant op het terrein van Noor Tanger wordt gebracht.

3. Tenzij anders overeengekomen eindigt de overeenkomst op de dag waarop het paard wordt opgehaald en wel op het moment dat het paard het terrein van Noor Tanger verlaat.

 

 Beëindiging overeenkomst

1. Het is Noor Tanger toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. De klant ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim is.

b. Het paard tijdens de trainingsperiode overlijdt, de klant is de maandprijs tot de dag van

overlijden verschuldigd aan Noor Tanger.

2. Het is de klant toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien

Noor Tanger verzuimt het paard op deugdelijke wijze te verzorgen en er ondanks

een schriftelijke aanzegging binnen 3 dagen geen verbetering in de situatie is opgetreden.

3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de eigenaar het paard uiterlijk op de

beëindigingdatum op te halen.

4. Bij (Revalidatie-)training eindigt de overeenkomst na afloop van de periode die voorafgaand met de klant werd besproken. Indien de klant de periode vroegtijdig beëindigd, wordt de

maandprijs voor de rest van de van tevoren besproken periode gefactureerd.

Aansprakelijkheid Noor Tanger

1. Noor Tanger is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Noor Tanger aangeboden diensten. 

2. De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en/of het paard door het paard veroorzaakt.

3. Noor Tanger is nimmer aansprakelijk voor schade die het paard overkomt, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van Noor Tanger kan worden aangetoond door de eigenaar.

4. De aansprakelijkheid van Noor Tanger voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor Noor Tanger zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

1. De klant is aansprakelijk voor de schade aan Noor Tanger dan wel aan derden, die het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn paard.

2. De klant dient zijn paard te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen te verzekeren, ook indien het veulen bij derden verblijft.

 

 Prijs en betaling

1. De stallingsprijs en de prijzen voor (revalidatie)diensten worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op de geldende prijslijst.

2. De maandprijs voor het paard staat vermeld op de tarievenlijst van Noor Tanger, indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst en is dit ondertekend door Noor Tanger.

3. Noor Tanger heeft het recht de tarieven te verhogen en de tarievenlijst aan te passen. De klant heeft, indien niet akkoord met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de bijbehorende opzegtermijn.

4. Wijzigingen van het BTW- tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.

5. De betaling voor de Revalidatie gaat per factuur en dient steeds voor ingang van de nieuwe trainingsperiode te worden voldaan op het aan de klant verstrekte rekeningnummer.

6. In de maandelijkse prijs voor Revalidatie is begrepen: een stal indien gewenst en overeengekomen, paddock, ruwvoer en krachtvoer.

7. Alle prijzen die Noor Tanger hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

9. Noor Tanger behoudt zich het recht voor om het paard niet af te geven aan de eigenaar totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.

10. Bij verzuim van betaling is een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand vanaf de vervaldatum.

Faciliteiten

1. Gebruik maken van de faciliteiten gebeurt volledig op eigen risico. Noor Tanger is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van onze faciliteiten.

2. Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond voor overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u uw hond terug in uw auto te plaatsen. Hondenuitwerpselen behoren te worden opgeruimd.

 Voer

1. Noor Tanger voert het paard naar eigen inzicht, afhankelijk van de weidegang, de conditie en de behoefte van het betreffende dier. Bij Noor Tanger worden de producten van Vitalbix gevoerd. Eigenaren mogen ook eigen voer en supplementen meegeven. Dit is in overleg met Noor Tanger.

Ontwormen

1. Het paard wordt naar inzicht van Noor Tanger en in overleg met de dierenarts ontwormd. Kosten van ontwormen zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden apart bij de klant in rekening gebracht.

2. Er kan mestonderzoek uitgevoerd worden door de dierenarts. Deze kosten worden apart bij de klant in rekening gebracht.

Dierenarts

1. In overleg met de klant, bepaalt Noor Tanger of het paard medische zorg, verzorging of behandeling nodig heeft. In beginsel geschiedt deze verzorging of behandeling door de dierenarts van Noor Tanger(Veterinair Centrum Someren), tenzij de klant bij aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen.

 

 2. In noodgevallen heeft Noor Tanger op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de dierenarts van Noor Tanger in te schakelen, of het om een noodgeval gaat is ter beoordeling van Noor Tanger.

3. De kosten van de dierenarts of behandeling zijn niet bij de standaard maandprijs inbegrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts aan de klant doorberekend, dan wel door Noor Tanger afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

Hoefsmid

1. In het kader van de normale hoefverzorging van het paard, beoordeelt Noor Tanger of er een hoefsmid ingeschakeld moet worden. In beginsel wordt hiervoor de hoefsmid van de Noor Tanger benaderd, tenzij de klant anders wenst kan dit alleen met een dringende reden en de toestemming van Noor Tanger. Of er sprake is van een dringende reden is ter beoordeling van de Noor Tanger.

2. In noodgevallen heeft Noor Tanger op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de hoefsmid van Noor Tanger in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van de Noor Tanger.

3. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen/beslaan van de hoeven zijn niet in de standaard maandprijs inbegrepen en worden door Noor Tanger afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

4. Kosten betreffende speciale verrichtingen door de hoefsmid en/of van hoefbeslag zijn steeds voor rekening van de klant.

 Overige diensten:

1. Voor alle (online) diensten aangeboden door Noor Tanger geldt dat deelname geschiedt op eigen risico.

2. Noor Tanger is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens (online) lessen/cursussen/clinics/behandelingen/trainingen.

3. Deelnemers aan online cursussen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van trainingsvideo’s binnen de duur van de aangeboden cursus zoals omschreven op de website/Facebook/andere vormen van Social Media.

4. Inschrijving voor een online cursus is definitief na betaling. De duur van de cursus zoals omschreven op de website of andere Social Media kan niet kostenloos worden verlengd bij verhindering van deelnemer.

5. Bij verhindering van deelnemer wordt er geen cursusgeld geretourneerd.